28/1/09

Els goigs escrits per Lluís Revest amb música de Vicent Ripollés

Text 2

La segona etapa de la segona època s’inicia amb l’aparició del text valencià d’en Lluís Revest Corzo, que fou escrit a l’entorn de 1915-1916, i musicat en 1917 per Mn. Vicent Ripollés (en la imatge). Aquests goigs es van publicar, patrocinats per la Impremta Armengot, en les festes de la Coronació de la Patrona de Castelló, en 1924.
Consten d’una introducció i tres cobles musicades, encara que l’autor de la lletra en va compondre un nombre de deu estrofes, molt belles, molt poètiques i amb referent teològic. Rafael Roca en destaca la força emotiva dels versos i de la música. "Poca música existe dedicada a la Virgen en esta España mariana, que pueda parangonarse en inspiración, elevación y espiritualidad a la de estos Gozos", escriu el músic castellonenc, en un article publicat en 1974
És curiós que Revest –nascut a València en 1892–, gose fer un text valencià sobre un esquema de les lletanies o figures bíbliques, que li siga admés públicament, que li’l musique un dels grans músics castellonencs i que a més trobe el retruc del text de Ribés Sangüesa, regidor d’ermites, que publica els seus gojos en 1919, seguint i completant el cicle historicista. Tota una epopeia que el periodista i escriptor Jaime Nos va evocar en un article memorable, publicat en el suplement "Festa en Lledó" del diari Mediterráneo, el 4 de maig de 1980. Recordem, a més, que en 1917, els gojos de Revest ja els publica Francesc Almarche al seu llibre Goigs Valencians, tot indicant que ja tenen música.
Possiblement fou un encàrrec de Mn. Ripollés al jove valencià de 20 anys que era Lluís Revest Corzo, i aquell va seguir el consell del prohom castellonenc Salvador Guinot. És molt probable que, si poguérem investigar a fons la questió, ens apareguera també la mà d’En Gaetà Huguet, ja que aquest proporcionà a Almarche una sèrie de textos valencians de les nostres comarques.
Tres són les fonts temàtiques dels goigs mariològics o dedicats a la Mare dde Déu: els "sets goigs terrenals", les figures bíbliques i l’historicisme. La primera tendència correspondria a una vinculació amb la figura de Jesús, i la podríem definir com de caràcter cristològic; la segona a una vinculació amb la figura de Maria, és a dir fóra un text mariològic, i la tercera respondria a un vincle popular.
Una vegada trencada la continuïtat del vell text, hi havia dues línies de producció literària possibles:
1.- El tema de les imatges bíbliques de l’Antic Testament que es presenten com a símbols d’aspectes de Maria de Natzareth (hort, estel, escut, bàlsam, piscina, etc.). D’eixa línia sols ens resta el text de Revest, però ben bé podria ser hereva d’un text anterior perdut.
El text ha sofert variants per adaptar-lo a l’ortografia actual i inclús va arribar a perdre una de les estrofes i s’hi va canviar el seu ordre original.
En 1924 encara no era el text adoptat pel clergat i el poble. Avui és l’oficial que es canta a la Basílica.

Del poble de Castelló
sigau llum i auxiliadora,
de l’amor nostre Senyora,
Mare de Déu del Lledó.

2.- L’historicisme del text castellà del segle XVIII i del de Ribés Sangüesa, que segueixen la línia tradicional de descripció de la troballa i esdeveniments subsegüents.


Vicent Pau Serra Fortuño

15/1/09

Mossén Joan Baptista Monseu i Ortiz (1663-1734?)


Fill de Miquel Monseu, manyà, i Isabel Ortiz de Zárate, Jusep Juan Batiste [sic] va nàixer a Castelló al març de 1663. Era el segon germà d'una família de tres fills i pertanyia a una antiga dinastia de ferrers. Son pare ja ho era. A darreries del segle XVI-principis del XVII trobem la figura d'un altre Monseu, Gaspar Monseu, uns dels operaris que varen intervindre en l'acabament del Fadrí, és a dir del Campanar de la Vila de Castelló (Olucha 2004: 123, etc.) i, en un futur, un altre Monseu, Josep Monseu, sera Prior del Lledó.
Quan el nostre mossén Monseu va beneir la campana Miquel ja era una persona de 63 anys, de la mateixa edat -tres anys més jove- que el padrí de la cerimònia, el notari Josep Llorens de Clavell, membres ambdós d'una generació sacsejada per la Guerra de Successió i els canvis que se'n derivaren.
Des de 1717 fins al 1733 com a mínim, mossén Monseu va ser el Vicari Perpetu de l'Església Parroquial de Santa Maria. Part de la historiografia castellonenca més habitual parla d'aquest home com el capellà que va dir la primera missa a una de les dues capelletes de la Casa de la Vila de Castelló -actual Ajuntament- el dia 22 d'abril de 1718, (Balbás 1892: 657; Sánchez Adell 1952: 555; Díaz Manteca 1983: 30; etc.) aleshores acabada de construir.

Xavier Campos Vilanova

Referències.
Arxiu Parroquial de Castelló.
Juan Antonio Balbás (1892) El libro de la provincia de Castellón.
Eugenio Díaz Manteca (1983) El Llibre Vert del Archivo Municipal de Castelló.
F. Olucha Montins (2004) "Quatre-cents anys de la torre campanar de Castelló. Noticies documentals". Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura.
José Sánchez Adell (1952) "Joseph Llorens de Clavell, primer Cronista de Castellón. (Notas biográficas y fragmentos de una crónica)" Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura